Spolupráce s rodiči, se ZŠ

Spolupráce s rodiči probíhá na velmi dobré úrovni. S rodiči se scházíme na informativních schůzkách, výtvarných dílnách a společných akcích. V případě potřeby je možné sjednat individuální konzultace.

Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, vstupovat do herny, pohrát si se svým dítětem a prohlédnout si jeho výtvory. Mohou využít adaptační program při nástupu dětí do MŠ.  Při každodenním styku mohou být informováni o svém dítěti, učitelky zodpovídají dotazy rodičům. Pedagogické pracovnice chrání soukromí rodiny. Jednají s rodiči ohleduplně. Domlouvají se s nimi o společném postupu při vzdělávání a výchově jejich dítěte. Na chodbě a v šatně visí informační nástěnka pro rodiče.

Jsou pořádány informační třídní schůzky v MŠ dle potřeb školy a rodičů.

Formy spolupráce:

-       společné rozhovory při návštěvě rodičů v MŠ, při předávání dítěte

-       pořádání setkání pro rodiče

-       společné akce rodičů a dětí ( Drakiáda, Martinský průvod, Čertí rojení, Vánoční setkání, Maškarní rej, Školní akademie, Den dětí, Turnaj ve vybíjené, Přespání v MŠ, rozloučení s předškoláky, závěrečná zahradní slavnost)

-       dotazníky pro rodiče

-       telefonické rozhovory

-       možnost účasti na depistáži prováděné logopedkou v MŠ

Na začátku školního roku navštěvují děti MŠ žáky 1. ročníku ZŠ. Společně se účastníme některých akcí, divadelních představení. Pro děti i žáky je zajištěn společně plavecký výcvik. Spolupracujeme při organizaci různých kulturních i sportovních akcích.